ทำไมผลงานพนักงานถึงตกต่ำ

 

Image result for improve employee engagement

การที่ผลการปฏิบัติของพนักงานตกต่ำ อาจเกิดได้จากตัวพนักงานเองจากหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา รวมทั้งจากระบบและกระบวนการดูแลพัฒนาคน

พนักงานที่มีผลงานถดถอยนั้น อาจมาจากทัศนคติที่มีต่องานที่ทำอยู่เปลี่ยนไป ไม่เห็นความสำคัญ ความหมาย ความสนุก และความท้าทายของงานที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งเรียกว่าหน้าที่ค่านิยมของเขาเปลี่ยนไป เขาให้ความสำคัญและอาจไปใช้เวลาบางด้านมากไป หรือน้อยไปจนเสียสมดุลในชีวิตการทำงาน รวมทั้งอาจเป็นเพราะเขาไม่ควรใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง จึงไม่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในการทำงานที่ยากและสลับซับซ้อนขึ้น

หัวหน้างานอาจเป็นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้ผลงานของพนักงานตกต่ำลง เช่น มอบหมายงานที่ไม่ตรงความสามารถ ไม่ได้บอกความคาดหวัง ไม่ได้ให้การสอนและแนะนำงาน อาจจะมีอคติมีสไตล์การทำงานที่เข้ากันไม่ได้ ไม่ให้ความเป็นธรรมเมื่อเกิดความขัดแย้งในสื่อสารข้อมูลและไม่รู้วิธีการสร้างแรงจูงใจต่างๆ

ด้านกระบวนการระบบงาน เช่น ระบบการประเมินผลงานที่ไม่เหมาะสม ขาดกระบวนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ไม่มีการติดตามผลและให้ข้อมูลป้อนกลับที่ทันเวลา สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นตัวแทนโอกาสที่ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานได้

ดังนั้น เมื่อพบว่ากลุ่มพนักงานที่มีผลการปฏิงานลดน้อยลง เมื่อเทียบกับปีก่อนๆ ก็ไม่ควรผลีผลาม แต่ควรนำมาเข้าสู่โปรแกรมการพัฒนาความสามารถเพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น โดยมีขั้นตอนการดำเนินโครงการที่ชาวเอเชียเข้าไปทำงานร่วมกับหน่วยงาน โดยเริ่มจากการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดระบบและกระบวนการบริหารโปรแกรม รวมทั้งผู้รับผิดชอบจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานมาจากหลากหลายสายงาน จะทำการสื่อสารโครงการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุที่แท้จริงและเสนอรายงานผลการวิเคราะห์สาเหตุให้แก่คณะกรรมการจัดทำแผนยกระดับความสามารถเป็นรายบุคคล ทั้งในส่วนของกลุ่มเป้าหมายและผู้บังคับบัญชา ตลอดจนมีการติดตามผลและแจ้งผลความคืบหน้าให้แก่คณะกรรมการ เพื่อร่วมกันหาแนวทางที่ดีที่สุดในการดูแลและพัฒนาด้วยความเชื่อมั่น ว่าคนสามารถพัฒนาและสร้างผลงานที่ดีได้หากมีความร่วมมือและสรรหาวิธีการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *